Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng

1. Chính sách quản lý chất lượng:

HUD Sông Hồng thông qua việc thực hiện và sử dụng hệ thống kiểm soát chất lượng để đạt được một cấp độ chuyên nghiệp với chất lượng cao và đồng bộ, xuyên suốt quá trình thi công công trình. Đề đảm bảo mục tiêu căn bản này, các hoạt động sau sẽ được tiễn hành và theo dõi:

- Đảm bảo chất lượng cao nhất bằng cách duy trì việc giám sát thường xuyên và hướng dân bằng văn bản đề điều hành qui trình kiêm soát chất lượng cũng như thiết lập quyền hạn và trách nhiệm được xác định rð ràng đề thực hiện.

- Tuân thú các yêu cầu của hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn phù hợp để lập các hồ sơ, chứng chỉ thí nghiệm chính xác và các tài liệu khác theo yêu cầu.

- Đảm bảo công việc tuân thủ đầy đủ hệ thống quân lý chất lượng đã được chấp thuận luôn được duy trì.


2. Quy trình quản lý chất lượng
Qui trình quản lý chất lượng sẽ bao hàm hoạt động theo qui trình phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như yêu cầu của Chủ đầu tư và phản ánh tính chuyên nghiệp có thể chấp nhận được phù hợp với dự án. Qui trình sẽ phải đảm bảo rằng các yêu cầu của dựa án được tiến hành chính xác và thực hiện đầy đủ. Bản vẽ thiết kế phải tuân thủ đúng kích cỡ, phải được kiểm tra, phê chuẩn dựa vào các thông số đưa vào, bao gồm các tiêu chuẩn đã được chấp thuận đề đảm bảo an toàn và được xem xét và chấp thuận trước khi ban hành.
Việc thiết kế được thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và các qui phạm hiện hành, như yêu cầu bởi nhà thầu đưa vào cân nhắc xem xét các phương diện kỹ thuật và tổ chức bên trong và bên ngoài (đòi hỏi sự suy sét kỹ của nhà thầu về các phương diện cả trong cũng như ngoài phạm vi công việc và những vấn đề liên quan khác).
Thuyết minh biện pháp và các kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm cần bám sát qui trình thi công sẽ được thông qua, xác định kích thước, duy trì phương pháp đo lường và thiết bị thí nghiệm mà được sử dụng đề khẳng định vật liệu và công việc hoàn thành đáp ứng các yêu cầu đã cam kết.
Qui trình quản lý chất lượng phải được giám sát, kiểm tra thường xuyên đề đảm bảo tuân thủ và duy trì độ tin cậy đối với toàn bộ hệ thống.
Thiết lập nhóm quản lý chất lượng do Trưởng bộ phận Chất lượng lãnh đạo đề kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng và hợp đồng.
Các giám sát kiểm tra chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra đây đủ tất cả các giai đoạn công việc, bao gồm cả các nhà thầu phụ để chắc chắn việc tuân thủ các bản vẽ và tiêu chuẩn phù hợp trên mọi khía cạnh đối với các loại vật liệu, tay nghề, thi công và hoàn thiện.
Qui trình quản lý chất lượng sẽ phải bao gồm ít nhất 2 giai đoạn với các yếu tố như sau:

- Giai đoạn 1 (Giai đoạn chuẩn bị)
Thực hiện trước khi bắt đầu các yếu tố công việc được xác định. Việc này bao gồm cả hoạt động xem xét lại tất cả các tài liệu hợp đồng đang áp dụng;
Kiểm tra đề đảm bảo tất cả các vật liệu và thiết bị yêu cầu đã được đệ trình và chấp thuận đầy đủ: đảm bảo rằng việc cung cấp được thực hiện có sự kiểm tra và thí nghiệm theo yêu cầu: kiểm tra khu vực làm việc để đảm bảo tất cả đã phù hợp. Công việc chuẩn bị đã được hoàn thành và việc kiểm tra tính chất cơ lý của các loại vật liệu, thiết bị để đảm bảo chúng tuân thủ bản vẽ thi công đã được chấp thuận hoặc các đữ liệu được đệ trình và đảm bảo rằng các loại vật liệu thiết bị này đã được tập kết tại công trình.

- Giai đoạn 2 (Trong quá trình thi công).
Hoạt động kiểm tra sẽ được tiến hành liên tục đề đảm bảo công việc thi công tuân theo đúng kế hoạch hợp đồng và những yêu cầu kỹ thuật bao gồm.

+ 2.1 Kiểm soát chất lượng của vật liệu trước khi đưa tới công trường
Tất cả vật liệu đều phải được kiểm tra, lấy mẫu thử, thí nghiệm, trước khi được chấp nhận đưa vào công trình (bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ) theo các tiêu chuân kỹ thuật áp dụng theo qui định chỉ ra trong hồ sơ kỹ thuật và hợp đồng của dự án.
Nếu những vật liệu dự kiến được sản xuất phù hợp với những tiêu chuẩn khác hơn những tiêu chuẩn đã chỉ ra, tài liệu bao gồm những chỉ dẫn tham khảo mà các tiêu chuẩn đề xuất của vật liệu, it nhất có thể so sánh được với những tiêu chuẩn đó trong tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với các tiêu chuẩn tương đương mà được xác nhận và sẽ đệ trình chủ đầu tư.
Chủ đầu tư sẽ được thông báo về nguồn cung cấp đã được dự kiến và những nhà cung cấp vật liệu vào ngày sớm nhất có thể và tiến hành kiểm tra và thí nghiệm vật liệu. Khi nguồn cung cấp các vật liệu được phê chuẩn trước mà không sản xuất những sản phẩm đồng bộ và vừa ý hoặc sản phẩm từ bất kỳ nguồn nảo không phù hợp thì chủ đầu tư sẽ được cung cấp vật liệu từ các nguồn khác. Việc phê chuẩn việc sử dụng nguyên liệu từ những nguồn đã được lựa chọn sẽ là ngẫu nhiên trong việc cung cấp cho Chủ đầu tư những bằng chứng thoả mãn về các kết quả thí nghiệm vật liệu mà chỉ ra rằng vật liệu có chất lượng có thể chấp nhận được là có sẵn và được sản xuất từ nguồn trên. Trong suốt quá trình sản xuất, các mẫu có thể bị kiểm tra để thẩm tra lại chất lượng của nguyên vật liệu và đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng. 
Giám đốc chất lượng sẽ duy trì các ghi chép hiện hành của các hoạt động, các công việc kiểm soát chất lượng của vật liệu. Những ghi chép này sẽ nằm trong mẫu báo cáo hàng ngày đến Kỹ sư và sẽ bao gồm những bằng chứng thực tế các hoạt động kiểm soát chất lượng và /hoặc các thí nghiệm đã được tiến hành.

+ 2.2 Kiểm soát chất Iượng các công việc cụ thể tại hiện trường
Kiểm tra từng công đoạn thi công xây lắp cụ thể theo đúng những yêu cầu của thiết kế về hình khối, kích thước công trình, chủng loại số lượng, chất lượng của vật liệu và thiết bị lắp đặt.
Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế theo các tiêu chuẩn, qui phạm hiện hành và tình hình thi công thực tế và kiến nghị với Kỹ sư hoặc Chủ đầu tư về các vấn đề không phù hợp của thiết kế (nếu có).
Nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục / giai đoạn hoàn thành:
Tất cả các hạng mục giai đoạn hoàn thành phải được Kỹ sư nghiệm thu tại các điểm dừng kỹ thuật trước khi tiến hành các giai đoạn tiếp theo. Việc kiểm tra và nghiệm thu kỹ thuật thực hiện tại hiện trường và thành phần gồm có Đại diện của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công xây lắp tại hiện trường, đơn vị lắp đặt thiết bị liên quan và các đơn vị khác có liên quan. Nghiệm thu kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn các công tác nghiệm thu sau:
Nghiệm thu công tác nền móng
Nghiệm thu cốt thép trước khi ghép cốp pha
Nghiệm thu cốp pha trước khi đổ bê tông
Nghiệm thu đáy móng trước khi thi công móng
Nghiệm thu công tác đất trước khi làm móng
+Nghiệm thu móng trước khi lâp đât
Nghiệm thu phần khuất của kết cấu trước khi làm kết cấu bao che...
Nghiệm thu chuyển giai đoạn
Nghiệm thu hạng mục và giai đoạn thi công
Nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

 
arrow
phone 024 33 66 88 75